Regulamin

sch-cms-gt&c-heroimg-img1_v1
sch-cms-gt&c-heroimg-img1-mobile_v1

Regulamin SoftCareHouse

Definicje

SoftCareHouse – marka pod jaką występuje firma programistyczna świadcząca usługi dla swoich klientów, zarejestrowana przez Krajową Radę Sądowniczą pod adresem: SOFTCAREHOUSE Sp. z o.o., ul. Dzika 4A/16, 65-181 Zielona Góra, Polska, NIP: PL9731048196, numer rejestrowy: 0000706975, [email protected].

KLIENT – partner biznesowy, który korzysta z usług SoftCareHouse i pragnie nawiązać relacje biznesowe.

STRONY – SoftCareHouse i klient.

§ 1 Zakres obowiązywania

 1. Przedmiot relacji handlowych i wszystkich przyszłych transakcji pomiędzy SofCareHouse a klientem stanowi wyłącznie następujący regulamin w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia lub zawarcia umowy.
 2. Warunki indywidualne i uzgodnienia specjalne są możliwe na podstawie odrębnej umowy sporządzonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Porozumienia zawierane z klientem w indywidualnych przypadkach (w tym umowy poboczne, aneksy i zmiany umowy) mają w każdym przypadku pierwszeństwo przed niniejszymi warunkami handlowymi.

§ 2 Zakres świadczonych usług

 1. W ramach swojej działalności SoftCareHouse świadczy dla swoich klientów następujące usługi: Tworzenie sklepów internetowych, stron internetowych i innych portali internetowych, projektowanie stron internetowych, programowanie stron internetowych, doradztwo w zakresie e-commerce, optymalizacja, indywidualne programowanie webowe, responsywny design i UX/UI, projektowanie graficzne, tworzenie layoutów i szablonów, redesign, zarządzanie projektami, marketing internetowy, programowanie interfejsów, wtyczek i rozszerzeń, integracja systemów i wsparcie techniczne dla e-commerce.
 2. Powyższe usługi wykonywane są w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00, chyba że uzgodniono z klientem inaczej.

§ 3 Oferta i zlecenie

 1. W ramach swojej działalności SoftCareHouse może przedstawić klientowi pisemną, niewiążącą ofertę.
 2. Oferta jest ważna w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.
 3. W ofercie przewidziana jest 1 seria poprawek, o ile nie uzgodniono z klientem inaczej.
 4. Czas realizacji jest liczony od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia. Datą potwierdzenia jest dzień otrzymania pierwszej raty / zaliczki.
 5. W celu zaakceptowania oferty i udzieleniu zlecenia klient ma w obowiązku podpisać ofertę, opatrzyć ją odciskiem pieczęci firmowej i odesłać w formie zeskanowanej na ten sam adres e-mail.
 6. W zależności od sytuacji, oprócz oferty mogą być również tworzone i wymagane inne dokumenty, takie jak: dokumentacja, formularz zamówienia lub umowa.
 7. Zamówienie uważa się za przyjęte po tym, jak pracownik firmy SoftCareHouse potwierdzi otrzymanie prawidłowo podpisanej oferty lub innych dokumentów w formie pisemnej, np. pocztą elektroniczną.
 8. Oferta obejmuje wyłącznie punkty wymienione w ofercie, które w związku z tym stanowią przedmiot zamówienia. Wszelkie dalsze punkty wykraczające poza niniejszą ofertę nie stanowią przedmiotu zamówienia. Mogą one być realizowane jako change request za osobną opłatą.

§ 4 Odbiór

 1. Odbiór prac wykonanych przez SoftCareHouse lub projektu musi nastąpić w ciągu 7 dni po pisemnym poinformowaniu klienta przez firmę SoftCareHouse (np. pocztą elektroniczną) o wykonaniu pracy lub zakończeniu projektu.
 2. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Klient nie jest w stanie zaakceptować prac lub projektu we wskazanym czasie, powinien niezwłocznie poinformować o tym SoftCareHouse.
 3. Opóźnienie ze strony Klienta w odbiorze prac lub projektu nie ma wpływu na postanowienia, o których mowa w § 5.

§ 5 Płatność

 1. Klient płaci SoftCareHouse miesięcznie za wykonane usługi po przedstawieniu faktury we wskazanym terminie i bez potrąceń.
 2. Rozliczenie następuje na podstawie liczby przepracowanych godzin. Minimalna jednostka rozliczeniowa to 30 min. Na mocy odrębnej umowy możliwe jest również złożenie oferty ryczałtowej lub przedstawienie stałej ceny.
 3. Faktura zawiera podatek VAT naliczony na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych w dniu jej wystawienia.
 4. Faktura jest wystawiana na koniec miesiąca i wysyłana do klienta drogą elektroniczną na jego adres e-mail.
 5. Wszystkie inne poniesione koszty dodatkowe, takie jak koszty licencji, aplikacji pochodzących od osób trzecich, wtyczek, rozszerzeń, itp. muszą być opłacone przez klienta.
 6. Termin płatności faktury wynosi 14 dni.
 7. Jeżeli płatność nie zostanie uregulowana przez klienta w terminie, SoftCareHouse może odmówić wykonania dalszych prac do czasu otrzymania płatności.

§ 6 Gwarancja i odpowiedzialność

 1. SoftCareHouse nie ponosi odpowiedzialności za treści dostarczone przez klienta. W szczególności SoftCareHouse nie jest zobowiązany do sprawdzania treści pod kątem ewentualnych naruszeń prawnych. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniem wobec SoftCareHouse z tytułu ewentualnego naruszenia prawa wynikającego z takich treści na stronie internetowej lub innych działań klienta, klient zobowiązuje się zwolnić SoftCareHouse z wszelkiej odpowiedzialności i zwrócić SoftCareHouse koszty wynikające z ewentualnego naruszenia prawa.
 2. Odpowiedzialność umowna SoftCareHouse ogranicza się do umyślnego działania i rażącego niedbalstwa. SoftCareHouse ma obowiązek do jak najszybszej naprawy błędów własnych.
 3. SoftCareHouse nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania klienta lub osób trzecich i ewentualne konsekwencje wynikające z ich działań. To samo odnosi się do funkcjonalności i skutków ubocznych rozwiązań od dostawców trzecich oraz w przypadku wystąpienia siły wyższej.

§ 7 Poufność i ochrona danych

 1. Obie strony zobowiązują się nie wykorzystywać ani nie ujawniać stronom trzecim żadnych tajemnic handlowych i biznesowych ani informacji poufnych, o których dowiedziały się podczas pracy dla drugiej strony bez uprzedniej zgody drugiej strony. To samo dotyczy dostarczonych dokumentów i informacji.
 2. Obowiązek poufności obowiązuje również po ustaniu stosunku prawnego przez 1 rok od wygaśnięcia umowy.
 3. SoftCareHouse może reklamować projekt klienta jako referencję i opublikować go w swoich materiałach reklamowych.

§ 8 Wypowiedzenie

 1. Jeżeli jedna ze stron wypowie umowę lub odstąpi od zlecenia z jakiegokolwiek powodu, może to uczynić z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia do końca miesiąca kalendarzowego.
 2. W takim przypadku, o którym mowa w § 8 pkt. 1, klient musi pokryć koszty wszystkich dotychczas zrealizowanych prac oraz wszelkie dodatkowe koszty (np. koszty licencji lub pluginów), które zostały poniesione do momentu złożenia wypowiedzenia lub których można się spodziewać w związku z wcześniejszym zamówieniem, którego nie można już anulować.
 3. Wypowiedzenie musi zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9 Obowiązki SoftCareHouse

 1. SoftCareHouse zobowiązuje się do jak najlepszego wykonywania pracy dla klienta w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie.
 2. SoftCareHouse dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia profesjonalnego wykonania wszystkich prac dla klienta, o ile jest to technicznie możliwe.
 3. Jeśli zadanie nie może być zrealizowane z przyczyn niezależnych od SoftCareHouse, SoftCareHouse musi poinformować o tym klienta, gdy tylko SoftCareHouse dowie się o zaistnieniu takiej przeszkody.

§ 10 Obowiązki klienta

 1. Klient zobowiązany jest dostarczyć SoftCareHouse wszystkie niezbędne dane dostępowe i materiały.
 2. Klient może dostarczyć SoftCareHouse różne treści i dane, które mogą być pomocne w realizacji zadań. Za te treści i dane odpowiedzialny jest wyłącznie klient. SoftCareHouse nie jest zobowiązany do sprawdzania, czy treści dostarczone przez klienta odpowiadają celom realizowanym przez sklep internetowy.
 3. Wszystkie zadania lub usterki klient musi zgłaszać pisemnie pocztą elektroniczną, chyba że uzgodniono z nim inaczej.

§ 11 Zastrzeżenie własności

 1. Dostarczone produkty i wyniki pracy pozostają własnością firmy SoftCareHouse do momentu uiszczenia pełnej zapłaty przez klienta.

§ 12 Prawa użytkowe

 1. Po uiszczeniu pełnej zapłaty i zaspokojeniu wszelkich roszczeń SoftCareHouse przyznaje klientowi nieograniczone miejscowo i czasowo prawo użytkowania.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany lub aneksy do niniejszego regulaminu lub dalszych uzgodnień umownych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszego regulaminu będą nieważne lub stracą ważność z powodu okoliczności zaistniałych w późniejszym terminie, nie będzie miało to wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszego regulaminu. Nieważne postanowienie zastępuje się postanowieniem, które jest jak najbardziej zbliżone do woli Stron wyrażonej w niniejszym regulaminie. To samo odnosi się do luk w niniejszym regulaminie. 
 3. Miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów jest miejsce prowadzenia działalności przez firmę SoftCareHouse. 
 4. Do niniejszego regulaminu ma zastosowanie prawo miejsca prowadzenia działalności przez SoftCareHouse.
Stan na dzień: 10.01.2024